เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

2273 คน

 เมื่อวาน

3280 คน

 เดือนนี้

78249 คน

 ทั้งหมด

7625754 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีข้อความอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ อีกทั้งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าว และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด
    ขอแจ้งบัญชีรายชื่อผู้เลือกตำแหน่งบรรจุการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562   
 ประกาศกองทัพบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562   
 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผู้สอบผ่านการสอบรอบที่สอง (ขั้นตอนสุดท้าย) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562   
     1. ประเภทสายงานสัสดี  
      2. ประเภทสายงานการเงิน  
      3. ประเภทสายงานการสารวัตรทหาร 
      4. ประเภทสายงานทั่วไป  
  หมายเหตุ :  กำหนดการเลือกตำแหน่งบรรจุ   
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562   
    1. ประเภทสายงานสัสดี  
     2. ประเภทสายงานการเงิน  
     3. ประเภทสายงานการสารวัตรทหาร 
     4. ประเภทสายงานทั่วไป  
 หมายเหตุ :  กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 2 (ภาคปฏิบัติ)   
   ประกาศกองทัพบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562   
  ประกาศกองทัพบก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562   
   1. ประเภทสายงานสัสดี  
    2. ประเภทสายงานการเงิน  
    3. ประเภทสายงานการสารวัตรทหาร 
    4. ประเภทสายงานทั่วไป  
 ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562  
   - ผนวก ก บัญชีตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก ข ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  
   - ผนวก ค หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา  
    - ผนวก ง ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
   - ผนวก ฉ ซองบรรจุเอกสารสอบ  
หมายเหตุ :  ตรวจสอบคุณวุฒิ กพ. ตัวอย่างเอกสารที่แนบกรณีตรวจสอบคุณวุฒิ กพ. แล้ว  คลิกโปรแกรมเพื่อตรวจสอบ 
 หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิ กรุณาติดต่อกองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก เบอร์ติดต่อ 02-297-7568, 97568
สมัครสอบออนไลน์
 
 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com