เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

509 คน

 เมื่อวาน

1661 คน

 เดือนนี้

30962 คน

 ทั้งหมด

6517538 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีข้อความอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ อีกทั้งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าว และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด
       ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องแก้ไขผลผู้สอบผ่านการสอบรอบที่สอง (ขั้นตอนสุดท้าย) ในกลุ่มสายงานทั่วไป การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561       กลุ่มสายงานทั่วไปมีการแก้ไขผลผู้สอบในลำดับที่ 84 
      ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องรายชื่อผ่านการรอบที่สอง (ขั้นตอนสุดท้าย) ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561       (กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามประกาศให้เข้าใจการประกาศนี้เป็นการประกาศผลการสอบตามลำดับคะแนนที่สอบได้จากมากไปหาน้อย โดยลำดับน้อยจะได้เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสูงกว่าลำดับที่มากกว่า หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้ติดต่อ ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก โทร 02-2414037)
- สายงานสัสดี 
- สายงานการเงิน ชาย     หญิง    
- สายงานการสารวัตรทหาร 
- สายงานทั่วไป   (สำหรับสายงานทั่วไปให้ตรวจตำแหน่งที่สามารถเลือกได้ตามผลการสอบ ในช่องขวาสุด เนื่องจากจัดเรียงตามลำดับคะแนนผลการสอบของแต่ละตำแหน่ง ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกไว้)  กลุ่มสายงานทั่วไปมีการแก้ไขผลผู้สอบในลำดับที่ 84 รายละเอียดดังนี้         
หมายเหตุ :
กำหนดการเลือกตำแหน่ง     
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องรายชื่อผ่านการสอบภาควิชาการ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561  
- สายงานสัสดี 
- สายงานการเงิน ชาย     หญิง    
- สายงานการสารวัตรทหาร 
- สายงานทั่วไป 
หมายเหตุ : ในวันทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้ผู้รับการทดสอบฯ นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมบัตรประจำตัวสอบมาด้วย    กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) 
           ข้อมูลจัดกลุ่มสำหรับการทดสอบร่างกาย     
    ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องเพิ่มตำแหน่งที่สามารถคัดเลือกสมัครสอบได้ในการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561  
 ประกาศกองทัพบก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561  
- สายงานสัสดี 

- สายงานการเงิน 
- สายงานการสารวัตรทหาร 
- สายงานทั่วไป 
 ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561  
   - ผนวก ก บัญชีตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก ข ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  
   - ผนวก ค หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา  
    - ผนวก ง ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
   - ผนวก ฉ ซองบรรจุเอกสารสอบ  
หมายเหตุ :  ตรวจสอบคุณวุฒิ กพ. ตัวอย่างเอกสารที่แนบกรณีตรวจสอบคุณวุฒิ กพ. แล้ว  คลิกโปรแกรมเพื่อตรวจสอบ 
 หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิ กรุณาติดต่อกองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก เบอร์ติดต่อ 02-297-7568, 97568
 สำหรับการดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครสอบสายงานทั่วไปให้ผู้สมัครนำข้อมูลมาพิจารณาดำเนินการตรวจคุณวุฒิในห้วงวันที่ 26 – 30 มี.ค. 61 ณ ยศ.ทบ. โดยให้แบ่งหน่วยดังนี้

1หน่วยในพื้นที่ ทภ.3 และ ทภ.4 ให้ตรวจคุณวุฒิในวันที่ 26 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 0830 – 1630

  2หน่วยในพื้นที่ ทภ.2 ให้ตรวจคุณวุฒิในวันที่ 27 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 0830 - 1630

  3หน่วยในพื้นที่ ทภ.1 ให้ตรวจคุณวุฒิในวันที่ 28 และ 29 มี.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 0830 - 1630

  4. ตกค้างจากข้อ 1 – 3 ให้ตรวจคุณวุฒิในวันที่ 30 มี.ค. 61

สมัครออนไลน์

 
 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com