เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

2397 คน

 เมื่อวาน

3280 คน

 เดือนนี้

78373 คน

 ทั้งหมด

7625878 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีข้อความอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ อีกทั้งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าว และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด
 ให้ยึดถือประกาศครั้งล่าสุดเป็นสำคัญ
    ขอแจ้งบัญชีรายชื่อผู้เลือกตำแหน่งบรรจุการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภทนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอกกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562   
ประกาศกองทัพบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภทนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอกกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562   
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภทนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอกกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562       
      - บัญชีรายชื่อเหล่าทหารราบ  
      - บัญชีรายชื่อเหล่าทหารม้า  
      - บัญชีรายชื่อเหล่าทหารปืนใหญ่  
      - บัญชีรายชื่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
  หมายเหตุ : กำหนดการเลือกตำแหน่งบรรจุ   
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภทนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอกกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562    
      ให้ยึดถือประกาศครั้งล่าสุดเป็นสำคัญ
     - บัญชีรายชื่อเหล่าทหารราบ  
      - บัญชีรายชื่อเหล่าทหารม้า 
      - บัญชีรายชื่อเหล่าทหารปืนใหญ่  
      - บัญชีรายชื่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
 หมายเหตุ : กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 2   
   ประกาศกองทัพบก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภทนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอกกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562  
   ประกาศกองทัพบก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตรประเภทนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอกกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562  
    - บัญชีรายชื่อ  
 แจ้งเพื่อทราบ ในการสอบรองสอง วิชาความรู้สายวิทยาการของ นสศ. ใช้คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยหลักนิยมการปฏิบัติการหน่วยรบพิเศษ ทบ. ไทย รส.31 - 81 พ.ศ. 2561
   ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562  
   - ผนวก ก บัญชีตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก ข ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  
   - ผนวก ค หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา  
    - ผนวก ง ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
   - ผนวก ฉ ซองบรรจุเอกสารสอบ  
สมัครสอบออนไลน์

  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com