เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

65 คน

 เมื่อวาน

979 คน

 เดือนนี้

52954 คน

 ทั้งหมด

6600465 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
แจ้งเตือน  ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีข้อความอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ อีกทั้งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าว และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด
    ประกาศกองทับบก เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561       
     ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบสอง (ขั้นตอนสุดท้าย) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561      (กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามประกาศให้เข้าใจการประกาศนี้เป็นการประกาศผลการสอบตามลำดับคะแนนที่สอบได้จากมากไปหาน้อย โดยลำดับน้อยจะได้เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนสูงกว่าลำดับที่มากกว่า หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้ติดต่อ ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก โทร 02-2414037)
1. เหล่า ร.
    
2. เหล่า ม.
    
3. เหล่า ป.
   
4. นสศ
   
หมายเหตุ : กำหนดการเลือกตำแหน่ง     ทั้งนี้ให้ตรวจสอบตำแหน่งที่จะเลือกบรรจุบางตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามหนังสือ กพ.ทบ ด่วนมาก ที่ 0401/1869 ลง 22 พ.ค. 61 โดยจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 25 พ.ค. 61 หลังเวลา 1600 น.
    ประกาศกองทัพบก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561    
1. เหล่า ร
    
2. เหล่า ม
        (ศม.มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบเป็นดังนี้ )
3. เหล่า ป
    
4. นสศ 
   
หมายเหตุ : กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 2 (ภาคปฏิบัติ)       สถานที่และเวลาในการปฏิบัติรอบสอง         สถานที่และเวลาในการปฏิบัติรอบสองสำหรับ ศม. มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้  
     ประกาศกองทัพบก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)    
    ประกาศกองทัพบก เรื่องขยายเวลาการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561    
   ประกาศกองทัพบก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561  
- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
   
   ประกาศกองทัพบก เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนนายทหารสัญญาบัตร ประเภท นนร. ที่ได้รับการคัดเลือกไปรับราชการหน่วยนอก ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561  
   - ผนวก ก บัญชีตำแหน่งเปิดสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก ข ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ  
   - ผนวก ค หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา  
    - ผนวก ง ขอบเขตวิชาการสอบคัดเลือกฯ  
    - ผนวก จ บัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
   - ผนวก ฉ ซองบรรจุเอกสารสอบ  
สมัครออนไลน์

  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com