เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ

 

 คลังความรู้
 


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

92 คน

 เมื่อวาน

892 คน

 เดือนนี้

22209 คน

 ทั้งหมด

9483165 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามท้ายประกาศ (คำแนะนำการสอบ) ให้เข้าใจ การประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศตามลำดับคะแนนสอบของผู้ที่สอบผ่านโดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบก ภายในวันที่ 8 - 9 เม.ย. 64 ในเวลาราชการ โทร. ทบ. 89100, 89109 หรือ 02-241-4037 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีข้อสงสัยตามประกาศนี้แต่ประการใด
อนึ่งในบางกลุ่มตำแหน่งจำเป็นต้องคืนตำแหน่ง เนื่องจากผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวสอบได้ผลคะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 50 หรือไม่สามารถคัดสรรบุคคลอะไหล่ ได้ครบตามจำนวนหรือไม่มีบุคคลอะไหล่ หรือไม่มีคุณสมบัติครบทุกขั้นตอนของเกณฑ์ผ่านการทดสอบ (การตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัครสอบ, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การตรวจโรค) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารในตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1152/60 เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพบก ลงวันที่ 1 กันยายน 2560 ใน ผนวก ก ข้อ 7.1, ข้อ 7.2 
 
  กำหนดการรายงานตัวและเลือกตำแหน่งของผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564   (update 11-6-64)
หมายเหตุ : ขอให้ผู้ที่สอบได้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนผ่าน Google Form ที่ Link : https://forms.gle/aAeacVg1viV2gd31A ภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 หลังจากส่งข้อมูลครบทุกท่านแล้ว ให้รอรับ QR CODE ผ่าน e-mail (saraban2562@gmail.com) เพื่อใช้ในการเข้ากลุ่มไลน์ ทั้งนี้ ขอให้ติดตามประกาศจากเว็บไซต์ ยศ.ทบ. ต่อไป
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบสุดท้าย)  (update 7-4-64)
 กลุ่มที่ 1  
 กลุ่มที่ 2  
 กลุ่มที่ 3  
 กลุ่มที่ 4  
 กลุ่มที่ 5   
 กลุ่มที่ 6  
 กลุ่มที่ 7   
 กลุ่มที่ 8   
 หมายเหตุ : คำแนะนำท้ายประกาศ 
   ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้สอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564   (update 4-3-64)    
กลุ่มที่ 1  
กลุ่มที่ 2  
กลุ่มที่ 3  
กลุ่มที่ 4  
กลุ่มที่ 5   
กลุ่มที่ 6  
กลุ่มที่ 7   
กลุ่มที่ 8   
หมายเหตุ : คำแนะนำท้ายประกาศ 
- ผนวก ก การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ผนวก ข การตรวจโรค และการทดสอบจิตเวช
- ผนวก ค การสอบสัมภาษณ์  แนวคำถามสอบสัมภาษณ์  - ผนวก ง การยื่นเอกสารการสอบคัดเลือก
(ยื่นเอกสารทางอินเทอร์เน็ต   *จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ก่อน)
- ผนวก จ การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก)    
แผนผังสถานที่ - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามกรมยุทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก
- การตรวจโรค และการทดสอบด้านจิตเวช ณ ห้องประชุมสดศรี ชั้น 1 และ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- การสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องเรียนหมายเลข 3 อาคารประภาสโยธิน กรมยุทธศึกษาทหารบก
- การยื่นเอกสารการสอบคัดเลือก ณ ห้องเรียนหมายเลข 1 อาคารประภาสโยธิน กรมยุทธศึกษาทหารบก
- การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) ณ อาคารส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประกาศหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ (รอบแรก) การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564   (update 17-2-64)    
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 2  
กลุ่มที่ 3  
กลุ่มที่ 4 
กลุ่มที่ 5  
กลุ่มที่ 6  
กลุ่มที่ 7  
กลุ่มที่ 8  
 หมายเหตุ : แผนผังสถานที่สอบ   
  แจ้งผู้เข้าสอบตรวจสอบสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (แยกตามกลุ่มสอบ)  สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและรายละเอียดในการสอบฯ ได้ก่อนสอบ 3 วัน            (update 10-2-64)    
 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)  (update 9-2-64)    
หมายเหตุ : การแต่งกาย และการปฎิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด - 19   
   กรอกแบบประเมินฯ และพิมพ์เพื่อนำมายื่นที่จุดคัดกรอง หากผู้เข้าสอบไม่กรอกแบบประเมินฯ ไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบเด็ดขาด 

  แจ้งผู้สมัครสอบทุกท่าน เนื่องจากมีการเลื่อนการสอบฯ จากเดิม ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 64 เปลี่ยนเป็น ไม่มีกำหนด  และขอให้ติดตามข่าวสารการสอบฯ ทางเว็บไซต์อย่างใกล้ชิด (update 13-1-64)

 ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)  (update 12-1-64)   
  แจ้งผู้สมัครสอบทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเลื่อนการสอบคัดเลือกฯ  โดยไม่มีกำหนดขอให้ติดตามข่าวสารการสอบฯ ทางเว็บไซต์อย่างใกล้ชิด (update 6-1-64)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564  (update 25-11-63)   
ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 81 อัตรา    
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 77 อัตรา 
    - ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 4 อัตรา  
คำแนะนำการสอบคัดเลือกฯ   
อนุผนวก  1  บัญชีรายชื่อโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ
                                         ประกอบ ผนวก ค (การตรวจโรค และทดสอบจิเวช)
    
- สมัครออนไลน์ - 
แนวทางการตรวสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขา
หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-8106 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก โทร 0-2241-4068-9 ต่อ 89100, 89109  และ 0-2241-4037

 กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  (Recruitment and Personnel Development Division)

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037, 0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : kassan2559@gmail.com