เมนูหลัก งานที่รับผิดชอบ


สถิติผู้เข้าชม
 วันนี้

94 คน

 เมื่อวาน

3391 คน

 เดือนนี้

68272 คน

 ทั้งหมด

7078643 คน

เริ่มเมื่อ  2011-07-21

ติดตามข่าวสาร
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก" <<                                                                                                                                                                        
 

   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ขั้นตอนสุดท้าย (update 15-3-62)     (การประกาศผลสอบจะเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนมากไปน้อย ให้ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบและหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง ทั้งนี้อ่านคำแนะนำตามประกาศดังกล่าวให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่กองคัดสรรและพัฒนาบคุลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ภายในวันที่ 15, 18-20 มีนาคม 2562 ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 4037 หรือโทรศัพท์ ทบ. 89108, 89100   อนึ่งในบางกลุ่มตำแหน่งจำเป็นต้องคืนตำแหน่ง   เนื่องจากผู้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวสอบได้ผลคะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 50 หรือไม่สามารถคัดสรรบุคลอะไหล่ได้ครบตามจำนวน หรือไม่มีบุคลอะไหล่ หรือไม่มีคุณสมบัติครบทุกขั้นตอนของเกณฑ์ผ่านการทดสอบ (การตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติผู้สมัคสอบ, การตรวจโรคและการทดสอบจิตเวช, การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารในตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ตามประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 )
   กลุ่มสอบที่ 1 
  กลุ่มสอบที่ 2 
  กลุ่มสอบที่ 3 
  กลุ่มสอบที่ 4 
  กลุ่มสอบที่ 5 
  กลุ่มสอบที่ 6 
  กลุ่มสอบที่ 7 
  หมายเหตุ : เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบหลักฐานการบรรจุ 
  ประกาศผลผู้สอบผ่านภาควิชาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 (update 8-2-62)     (กรุณาตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบ และหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง และกรุณาอ่านคำแนะนำตามประกาศให้เข้าใจ การประกาศนี้เป็นการประกาศโดยเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบจากหมายเลขน้อยไปหมายเลขมาก ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดในทุกกรณีให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก  ได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 ก.พ. 62 ในวันและเวลาราชการหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่มีข้อสงสัยตามประกาศนี้แต่ประการใด)
  กลุ่มสอบที่ 1 
กลุ่มสอบที่ 2 
กลุ่มสอบที่ 3 
กลุ่มสอบที่ 4 
กลุ่มสอบที่ 5 
กลุ่มสอบที่ 6 
กลุ่มสอบที่ 7 
   
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 (update 23-11-60)  
ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 155 อัตรา  
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 153 อัตรา 
    - ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา  
สมัครออนไลน์ - 
แนวทางการตรวสอบคุณวุฒิการศึกษา กรณีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขา
หากมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิแนะนำให้สอบถามข้อมูลจาก กองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก โทร 0-2297-7568  กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

 โทร 0-2241-4037,0-2241-4068-9 ต่อ 89100,89109 E-mail : KASSAN_54@hotmail.com